Kieskompas Amsterdam

1 Er moeten meer sociale huurwoningen worden gebouwd in Amsterdam Bouwen en wonen Helemaal mee eens er is woningnood en de huurprijzen zijn erg hoog
2 De grond onder woningen moet eigendom van de bewoner worden (afschaffen erfpacht), ook al loopt de gemeente hierdoor inkomsten mis Bouwen en wonen Helemaal mee eens de gemeente kan juist inkomsten krijgen dooor het verkopen van die grond
3 Amsterdammers moeten voorrang krijgen op de Amsterdamse woningmarkt Bouwen en wonen Niet mee eens lijkt me niet recbtvaardig, zelfde regels hanteren voor iecdereen
4 De gemeente Amsterdam moet meebetalen aan de bouw van studentenwoningen Bouwen en wonen Helemaal mee eens Amsterdam is een studentenstad , studenten moeten kunnen worden gehuisvest. Desnoods leegstaande kantoorpanden ombouwen tot studentenwoningen
5 Amsterdamse straten en monumenten mogen geen naam hebben die herinnert aan het koloniale verleden Cultuur en identiteit Helemaal mee eens Liever niet , vooaral bij nieuwe namen.
6 Om te zorgen dat de werknemers van de gemeente een betere afspiegeling van de samenleving vormen, moet de gemeente meer mensen aannemen met een andere etnische achtergrond Cultuur en identiteit Helemaal mee eens dit is rechtvaardig, want zij kunnen in private sector lastiger een baan vinden.
7 Om radicalisering te voorkomen, moet de gemeente besturen van religieuze instellingen strenger controleren Cultuur en identiteit Helemaal niet mee eens heeft geen enkele zin , bovendien komt vrijheid van godsdienst in gevaar. Gemeente kan beter met de besturen in gesprek gaan op constructieve wijze.
8 De gemeente mag maatschappelijke activiteiten van religieuze organisaties subsidiëren Cultuur en identiteit Helemaal mee eens zoals andere instellingen. Elke instelling die maatschappelik nuttig is kan subsidie krijgen
9 Agenten mogen een hoofddoek dragen als ze aan het werk zijn Cultuur en identiteit Helemaal mee eens vrijheid van godsdienst, In Engeland bestaat het al. Heeft geen invloed op het functioneren. Hoofddoek is een stukje van identiteit en heeft niets met neutralititeit te maken.
10 Subsidies op kunst en cultuur moeten worden verminderd, zodat de belastingen kunnen worden verlaagd Cultuur en identiteit Helemaal mee eens verlagen van de belastingen vinden wij heel belangrijk mede om de armoede te bestrijden
11 De gemeente moet extra geld investeren in meer ruimtes voor kunstenaars Cultuur en identiteit Helemaal niet mee eens lijkt me niet rechtvaardig, zelfde regels hanteren voor iecdereen. Iedere ZZPer geljk behandelen. Wel kunnen fondsen helpen.,
12 Om sociale voorzieningen in stand te houden mag de OZB (de belasting op huisbezit) worden verhoogd Economie en toerisme Helemaal niet mee eens wj zin voor lagere belastingen, armoedebestrijding kan je op andere wijze bereiken
13 De gemeente mag geld uitgeven om buitenlandse bedrijven naar Amsterdam te halen Economie en toerisme Helemaal niet mee eens Regels van vrije markteconomie moeten gelden, overheid mag niet intervenieren. Verder moet je ook denken aan eigen bedrijven.
14 Winkeliers mogen zelf bepalen wanneer ze open zijn, ook ‘s nachts Economie en toerisme Helemaal mee eens belangrijk voor toersime en economie. Verder kunnen winkeiers beter concurrerem met web-shops die 24 uur open zijn.
15 Om meer banen te creëren mag Schiphol uitbreiden, ook al leidt dat tot meer overlast Economie en toerisme Helemaal mee eens Meer banen is natuurlijk goed. Verder kan Schiphol concurreren met andere grote luchthavens
16 Het toerisme moet worden teruggedrongen, ook al gaan daardoor banen verloren Economie en toerisme Helemaal niet mee eens Toerisme is juist goed , banen moeetn worden behouden.
17 De bouw van hotels moet worden gestopt, ook als de gemeente daarvoor een schadevergoeding moet betalen Economie en toerisme Helemaal niet mee eens regels van vrije markteconomie moeten gelden, overheid mag niet intervenieren. Helemaal niet als het de geemnte geld kost. Verder als err meer hotels komen zullen de hotelprijze dalen, dit is goed voor toesrisme
18 Ouders mogen zelf bepalen naar welke school hun kind gaat, ook al leidt dat tot zwarte en witte scholen Jeugd en onderwijs Helemaal mee eens gemengde scholen zij zeer gewenst ,. Maar keuzevrijheid is belkangrijker. De gemeente dient de reiskosten van minima te betalen t leerlingenvervoer van minima te betalen.
19 Alle Amsterdamse scholen moeten worden verplicht les te geven over homoseksualiteit (LHBTI) Jeugd en onderwijs Helemaal niet mee eens Wij zijn voor zo in mogelijk verplichtingen.
20 De gemeente moet meer geld uittrekken voor buurthuizen, in plaats van voor een harde aanpak van hangjongeren Jeugd en onderwijs Helemaal mee eens dit is positieve benadering , Hiermeee treke je automatisch hangjongeren
21 Voor milieumaatregelen mogen de lokale lasten stijgen Natuur en milieu Helemaal niet mee eens wij zijn  voor lagere belastingen
22 Bij nieuwbouwprojecten in de stad mag geen groen verdwijnen Natuur en milieu Mee eens meer hoogbouw zou een oplossing zijn
23 Inwoners die meer restafval aanbieden, moeten ook meer betalen Natuur en milieu Niet mee eens lastig te handhaven, bovendien gevaar vor dumpen
24 Afval moet beter gescheiden worden, ook al gaat hierdoor de afvalstoffenheffing omhoog Natuur en milieu Helemaal niet mee eens we zij voor lagere belastingen
25 Er moeten meer evenementen in Amsterdam komen, ook als dat tot overlast zou kunnen leiden Sociale zaken Helemaal mee eens goed voor economie
26 Amsterdam moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren aan de samenleving Sociale zaken Mee eens liever : schaf bijstand af , geef een basisnkomen voor iedereen een,
27 De gemeente moet schulden van inwoners tijdelijk kunnen overnemen om boetes te voorkomen Sociale zaken Helemaal mee eens wel dfuidelijke afspraken maken over de terugbetaling
28 De gemeente mag de bijdrage van het Rijk voor de jeugdzorg met eigen geld aanvullen Sociale zaken Helemaal mee eens extra investering in jeugdzorg als het nodig is
29 Amsterdam mag meer statushouders opvangen dan door het Rijk is opgelegd Sociale zaken Niet mee eens want dan negeer je het landelijk beleid beleid, wel noodopvang bieden
30 Er moet meer cameratoezicht komen, ook al gaat dat ten koste van de privacy Veiligheid Helemaal mee eens bovendien is dit goedkoper dan meer blauw op straat. Cameras werken tevens pereventief. Oolk verkeerszaken kunnen beter worden opgelost.
31 Personen uit sociale groepen waarvan de politie denkt dat ze voor meer problemen zorgen, mogen vaker preventief gefouileerd worden Veiligheid Helemaal niet mee eens dit werkt misbruik in de hand
32 Om mensen op te sporen die vrouwen intimideren op straat, mogen ‘lokvrouwen’ worden ingezet Veiligheid Niet mee eens dit gaat te vrouwen en je moet de lokvrouwen ook betalen
33 De gemeente moet extra geld uittrekken voor de beveiliging van religieuze gebouwen Veiligheid Helemaal mee eens als het nodig is om vrijheid van geloof te beschermen
34 Om mensen met radicale ideeën op te sporen, mag de gemeente gegevens van inwoners verzamelen en aan elkaar koppelen. Veiligheid Niet mee eens juridisch niet haalbaar  wegens privacy.
35 Om strenger te kunnen optreden moeten buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) worden uitgerust met een wapenstok Veiligheid Niet mee eens als het noodzakelijkis kan de minister al toestemming geven
36 Auto’s moeten zoveel mogelijk uit het centrum van Amsterdam worden geweerd Verkeer en vervoer Niet mee eens gaat ten koste van bewegingsvrijheid
37 Trams en metro’s moeten ‘s nachts gaan rijden, ook als de gemeente daaraan moet meebetalen Verkeer en vervoer Helemaal niet mee eens lijkt me niet nodig , taxi-branche ook belangrijk
38 Betaald parkeren moet in de hele stad worden ingevoerd, ook in woonwijken Verkeer en vervoer Helemaal niet mee eens burgers worden belast
39 Om te zorgen dat meer mensen van het openbaar vervoer gebruik gaan maken, moeten de parkeertarieven worden verhoogd Verkeer en vervoer Helemaal niet mee eens je kan ook OV goedkoper maken
40 De gemeente moet meebetalen aan meer oplaadpalen voor elektrische auto’ Verkeer en vervoer Helemaal niet mee eens de provincie of Rijk zou dit moeten betalen  

 

Contact Amsterdam:

M. Sagsu

Sagsu@hotmail.com