Verkiezingsprogramma

Zorg 

 • De zorgbehoefte en het verzorgen is leidend, niet de administratie en (teveel) controle.
 • Zinvolle dagbesteding moeten georganiseerd plaatsvinden.
 • De eigen bijdrage aan WMO-zorg verlagen.
 • Kinderen die hulp nodig hebben op het gebied van jeugd-GGZ, kinderen met een verstandelijke beperking en jeugdigen met een complexe hulpvraag moeten snel doorverwezen worden naar de specialistische jeugdhulpverlening. De factor mens moet, bij beoordeling, prevaleren boven de kosten.

Armoede en schuldhulp 

 • Geld bestemd voor armoedebestrijding moet worden geoormerkt. Veel geld, bedoeld voor armoedebestrijding, komt niet terecht waar het hoort.
 • De ondersteuningsregelingen voor minima moeten op basis van maatwerk worden beoordeeld.
 • Wachtlijstbemiddeling bij schuldhulpverlening. de wachttijd is veel te lang waardoor schulden alleen maar groter worden.

Veiligheid 

 • PVI wil de gevoelens van onveiligheid en overlast verminderen. We zetten in op de combinatie van preventie en stevige handhaving.
 • Overlast gevende jongerengroepen moeten intensief worden aangepakt.
 • Meer aandacht voor aanpak loverboy- en dealerproblematiek.

Wonen 

– We bieden ruimte aan creatieve oplossingen van inwoners. Daarom moet de gemeente flexibel optreden. Meedenken en ondersteunen in plaats van beperken, vertragen en/of ontmoedigen.      We willen inwoners stimuleren om zelf actie te ondernemen met het benutten van wijkbudget.

 • We willen de ruimte op daken van boerderijen, woningen, bedrijven en gemeentelijke panden gebruiken voor zonnepanelen. Daarnaast gebruiken we de ruimte langs de snelwegen voor het  plaatsen van kleine zonnevelden.
 • Er moet ruimte komen voor de ontwikkeling van wind energie en waar mogelijk dragen windmolens bij aan het behalen van onze ambities.
 • Alle sociale huurwoningen zijn binnen tien jaar goed geïsoleerd met minimaal energielabel B. Het verduurzamen van sociale huurwoningen is niet alleen goed voor het milieu, maar het betekent voor bewoners ook wooncomfort en besparing op de energielasten.
 • Veranderende woonwensen vragen om creativiteit en innovatie. Bijvoorbeeld het bevorderen van experimentele vormen van woningbouw voor ouderen, woon- en leefgroepen en levensloopbestendig wonen.

Leefbaarheid 

 • Buurtbewoners, wijkraden en andere vrijwilligers die zich inzetten voor hun wijk ondersteunen wij zo goed als kan.
 • Ontmoetingsplaatsen, waaronder wijk- en buurthuizen, spelen een belangrijke rol in wijken, buurten en dorpen. Helaas zijn veel van deze voorzieningen gesloten of hebben ze een andere functie gekregen. We willen maatwerk per wijk, bijvoorbeeld als er te weinig voorzieningen voor jongeren zijn.
 • Steeds meer winkels en kantoorgebouwen staan langdurig leeg. De gemeente ontwikkelt een beleid waarin deze panden een in de omgeving passende bestemming krijgen.
 • PVI wil dat wijkagenten makkelijk benaderbaar zijn en voldoende tijd hebben voor de wijkbewoners. (We maken ons zorgen over de werkdruk bij de politie.)
 • Vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) kunnen rekenen op ondersteuning voor een goede start op het gebied van wonen, inkomen, onderwijs, taal, zorg en vrije tijd. Drempels die er zijn om maatschappelijk deel te nemen op school, op de werkvloer en in de stad, moeten we vanaf het allereerste moment oplossen.

Onderwijs 

 • Alle jongeren moeten in staat worden gesteld een startkwalificatie te kunnen halen. Dat vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt.
 • Zodra statushouders en/of vergunninghouders in een stad zich in onze stad vestigen, bieden we goede taallessen aan en helpen met het zoeken naar manieren om de taal snel en goed te leren. We vragen van maatschappelijke partners dat ze werkervaringsplaatsen bieden, de gemeente geeft daarin het goede voorbeeld.
 • Het bedrijfsleven en de gemeente zelf moeten voldoende leer-werkplekken aanbieden, ook aan jongeren met een praktijkonderwijsdiploma. Deze werkplekken komen naast de huidige werkplekken, zodat er geen verdringing van arbeid plaats kan vinden.
 • De bibliotheek van de toekomst heeft een stevige plek in de samenleving. In de verdere ontwikkeling van de bieb gaat het om het mogelijk maken van jezelf ontwikkelen, andere mensen ontmoeten, debatteren en studeren: een innovatief centrum met functies als bibliotheek, documentatiecentrum, archief voor stad en streek, centrum voor levenslang leren, studieruimte voor studenten, op een centrale goed bereikbare plek midden in de stad. De bibliotheek is een belangrijke partner voor het onderwijs om het leesplezier en het taalplezier en de taalontwikkeling van kinderen tussen 0 en 23 jaar te stimuleren. Een goede leesopvoeding bij ouders thuis moet met ondersteuning vanuit de bibliotheek mogelijk zijn. De bibliotheek is niet alleen een voorziening op een centrale plek in de stad. Ook in wijken en dorpen moeten bibliotheken betrokken zijn, om het lezen en taalontwikkeling overal te kunnen stimuleren.

Sport 

 • Scholen, buurtbewoners en organisaties zoals de gymlokalen. Deze locaties zijn goed toegankelijk voor gehandicapten. Deze faciliteiten moeten wel beter gepromoot en benut worden.
 • We vinden het belangrijk dat alle kinderen hun zwemdiploma kunnen halen op school. Daarnaast moeten ze ook de gelegenheid hebben om regelmatig te zwemmen. Zwembaden moeten toegankelijk zijn, zowel qua locatie als tarief. Het verlagen van tarieven draagt tevens positief bij aan het exploiteren van zwembaden.

Cultuur 

 • Evenementen binnen onze stadsgrenzen, zowel grote als kleine, kunnen op ondersteuning rekenen. Een steun in de rug op basis van tekortfinanciering. Waardoor het risico een bodemloze put te financieren wordt verlaagd.

Werkgelegenheid 

In de publieke sector zijn in de afgelopen jaren veel banen verdwenen. Dit terwijl er veel behoefte is aan uitvoering van publieke taken. De PVI maakt zich mede daarom sterk voor experimenten binnen de bijstand ( de Participatiewet): bijverdien mogelijkheden, een combinatie bijstand – werk, een basisinkomen als ook meer maatwerk bij beoordeling van grensgevallen binnen de bijstand.

 • We stimuleren dat mensen minder aanspraak hoeven te maken op de bijstand. Daarbij werken we nauw samen met werkgevers. We pleiten voor een verder doorgevoerde werkgeversaanpak, waarin we goed luisteren naar hun behoeften.
 • ·Voor sommigen is een baan bij een reguliere werkgever niet haalbaar. Voor hen moet beschut werken beschikbaar blijven. PVI zet in op voldoende werk binnen het beschutte werkbedrijf, met goede arbeidsvoorwaarden en een prettige en veilige werkomgeving met goede begeleiding.

Financiën 

 • De gemeente kan haar geld maar één keer uitgeven. En dat betekent keuzes maken, geld oormerken zodat het beschikbare budget daar benut wordt waar het (oorspronkelijk) thuishoort.

Het uitgangspunt van de PVI is dat we er moeten zijn voor de mensen die het echt nodig hebben. De hoogte van het budget moet bekeken vanuit de factor mens. Met als mogelijk, maar niet onoverkomelijk, gevolg dat investeringen voor de toekomst op een lager pitje komen te staan.

 • Bij elke financiële beslissing kijken we eerst naar probleem en urgentie.
 • Bij aanbestedingen kiezen we voor bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen volgens de daarvoor geldende normen.
 • De gemeentelijke belastingen kunnen omlaag door het besteedbare budget bewust, en goed te oormerken.
 • Ook houden we de kwijtschelding van diverse gemeentelijke belastingen in stand om mensen met beperkt inkomen en vermogen wat extra financiële ruimte te bieden.